Samen voor een schone sport

Samen voor een schone sport is een gezamenlijk project van de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), Fit!vak, Dopingautoriteit en NOC*NSF. Het project dat al aangekondigd was door minister Schippers tijdens de Nationale Dopingconferentie in april 2015, is eind 2015 gestart en loopt in ieder geval tot 1 september 2017. Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast leveren de deelnemende partijen ook eigen bijdragen.

Samen voor een schone sport is een vervolg op Koersen op een schone sport dat in 2014-2015 uitgevoerd werd als vervolg op het rapport Meedoen of Stoppen uit 2013 van de commissie Sorgdrager. Was Koersen op een schone sport vooral gericht op het wielrennen, nu is er gekozen voor een brede groep sporten die elk een sportspecifiek dopingaspect kennen.

Het betreft de volgende type sporten:

1) dopinggevoelige sporten,

2) teamsporten

3) sporten met veel niet-bewuste dopingovertredingen

4) fitness

 

Per aspect gaat één organisatie aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende activiteiten binnen de eigen tak van sport. Dit zijn respectievelijk de Atletiekunie, de KNVB, de KNBB en Fit!vak. De ontwikkelde producten en diensten zullen daarnaast zoveel mogelijk sporttakoverstijgend gedeeld en aangeboden worden. De genoemde organisaties vervullen daarmee een voortrekkersrol om andere bonden in hun slipstream mee te nemen. NOC*NSF en de Dopingautoriteit zijn primair de uitvoerende partijen voor de sportbrede activiteiten. Daarnaast is NOC*NSF de coördinator van dit actieplan.

Zondag 28 februari 2016 was tijdens het NK Indoor Atletiek de officiële kick-off van het Actieplan Samen voor een schone sport.  En op 21 januari 2017 de kick-off van Samen voor een Schone Afstoot en programma van de KNBB.

De belangrijkste speerpunten van het project zijn:
Dopingautoriteit en NOC*NSF (sportbreed):
•    Ontwikkelen van een Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) voor Coaches.
•    Een breder online/digitaal voorlichtingsinstrumentarium ontwikkelen, als onderdeel van de DLDS voor sporters.
•    Inventarisatie van Nederlandse internationale sportbestuurders, inclusief hun ervaring, kennis en wensen op het gebied van dopingbeleid.

Atletiekunie:
•    Ontwikkelen interactieve challenge voor jeugd.
•    Voorlichtingsbijeenkomsten voor talenten (15-18 jaar) / deelnemers NJK.
•    Extra dopingcontroles bij wedstrijdatleten, talenten en deelnemers NK’s.
•    Ontwikkeling en invoering van een code of conduct voor coaches en begeleiders.

KNVB:
•    Dopingprotocol voor het amateurvoetbal.
•    Algemene voorlichtingscampagne gericht op preventie en bewustwording.
•    Specifieke voorlichting t.a.v. voedingssupplementen en (vrij verkrijgbare) medicijnen.

KNBB:
•    Voorlichtingscampagne gericht op grotere bekendheid van de reglementen, procedures, rechten en plichten.
•    Doorlopende leerlijn implementeren met voorlichting op niet-bewust gebruik.
•    Inzetten op concrete ondersteuning/opvang voor de ‘overtreder’, o.a. via het Vertrouwenspunt Sport.

Fit!vak:
•    Structurele (bij)scholing fitnessinstructeurs t.a.v. dopingpreventie.
•    Zorgdragen voor meer verantwoord gebruik van voedingssupplementen door fitnessers.
•    Het verbeteren van het Keurmerk Fitness t.a.v. dopingpreventie.